Koranen och modern vetenskap - Botanik

Vi i natur vet att växter är i par, maskulina och feminina växter.

[20:53][DET ÄR] Han som har gjort jorden till er vagga och stakat ut på den de vägar [ni har att följa för att få er utkomst], och som låter regn falla från skyn – med detta låter Vi växter spira av alla slag.

 

Här används det arabiska ordet AZWAJ vilket betyder maskulina och feminina växter, specificerar då att även växter har olika kön.

[36:36]Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de saknar kunskap om, i motsatspar.

 

Gud säger att han har skapat ALLTING i motsatspar, men en del saker vet inte människan, vi vet bara det som har blivit bekräftat i modern vetenskap.  Idag till exempel så vet vi att elektricitet har två elektroner, positivt laddade protoner och negativt laddade neutroner och de är i motsatta par och varje partner är beroende av den andre partnern precis som relationen mellan dessa elektronpar.

Från Wikipedia står det: Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismer och den miljö de lever i. Ekologin är en ung vetenskap i snabb utveckling.

Tankar om ekologi började komma 1960 d.v.s. för ungefär 50 år sedan. Det var då människor började studera samspelet mellan levande organismer och den miljö de lever i. så koranen är lite tidigt med att ta upp denna fråga, koranen är ”bara” 1400 år för tidig med att ta upp det som människorna idag kallar för EKOLOGI.

[6:38]Det finns inte ett enda av markens djur, inte en fågel som bärs av sina vingar, som inte bildar samhällen liksom ni själva; ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut. Och till sist skall de samlas åter till sin Herre.

 

Idag vet vi att alla djuren och fåglar lever i samhällen som de själva bildar precis som oss människor och att vi tillsammans bildar det som man kallar för ekosystem.

 

[16:68]Och din Herre har lärt biet att inrätta sig i bergen och i träd och i det som [människor] ställer i ordning [för dess behov]; [16:69]och att hämta sin näring från alla [växter som ger] frukt och att följa de vägar som din Herre [har utstakat för det]. Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur dess [inre] i vilken det finns läkande ämnen [till nytta] för människorna. I allt detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.

 

En forskare för tiotal år sedan fick nobelpriset för att han förklarade biets uppförande och hur den förflyttar sig.

Idag så vet vi att när ett bi hittar t, ex en ny blomma så går denna bi och talar om det till de andra bien den exakta vägen var blomman ligger så att den kan ta dess nektar och näring. Denna process är vad man idag på engelska kallar för ”the be dance”. Det som står i versen: ”att följa de vägar som din herre har utstakat för det” är det som forskare kallar för ”the be dance”.  Förr så trodde man att det var det manliga biet som var den arbetande bin. Idag så vet vi att det inte är det manliga biet som är det arbetande biet utan det är det kvinnliga biet och i koranen så specificerades det även att det är en kvinnlig bi och inte en manlig. 

Källa: Dr zakir naik 

3 kommentarer
publicerat i Allmänt, Koranen och vetenskap;
Taggar: Islam, Koran, Muslim blogg, koran och vetenskap, koranen och modern vetenskap, koranen svarar, muslim svensk blogg, muslim tjej, muslim tjej blogg, muslim tjejs blogg, muslimsk svensk blogg, muslimtjej, muslimtjejs, muslimtjejs blogg
Visa fler inlägg