Dag 30: 5 frågor - koranen svarar ♥

1.Varför finns det ondska i världen om Gud är god?

När något gott kommer människorna till del, säger de: "Detta är [en gåva] av Gud"; men när något ont drabbar dem, säger de: "Detta är ditt [verk]." Säg: "Allt är från Gud." Hur är det fatt med dessa människor som knappt förstår [någonting av] det som sker? Det goda som du får del av är från Gud, och det onda som drabbar dig kommer av dig själv. (Kvinnor 4:78-79)

Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna händers verk; ändå är det mycket som Han förlåter. (Samråd 42:30)

 

2. Är islam en orättvis religion?

Gud befaller er att ni rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gott, ja, förträffligt är det som Gud förmanar er till. Gud hör allt, ser allt. (Kvinnor 4:58)

Troende! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter. Vare sig det gäller en rik man eller en fattig stackare är Gud närmast [att döma] såväl den ene som den andre. Låt därför inte era känslor [för eller emot någon] påverka er; då är det fara att ni avviker [från rättens väg]. Och om ni förvanskar sanningen eller undandrar er [att vittna], är Gud väl underrättad om vad ni gör. (Kvinnor 4:135)

Gud befaller att rätt och rättvisa skall råda [människorna emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat. (Biet 16:90)

Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och den måttstock [varmed rätt kan skiljas från orätt] för att människorna skall handla rättvist. (Järnet 57:25)

 

3. Är inte Jihad (Heligt krig) barbariskt?

Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare. (Kon 2:190)

Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap], skulle jorden helt visst fördärvas. Men Gud låter nåden flöda över hela Sin skapelse. (Kon 2:251)

Varför skulle ni inte kämpa för Guds sak och för de försvarslösa män, kvinnor och barn, som ropar: "Herre! För oss ut ur detta land av förtryck och sänd oss i Din nåd en beskyddare, ja, sänd oss i Din nåd en hjälpare!" (Kvinnor 4:75)

Tillåtelse [att kämpa] har de mot vilka ett orättfärdigt krig förs - och Gud har makt att ge dem stöd - de som i strid med all rätt jagas bort från sina hem därför att de säger: "Gud är vår Herre!" Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. (Vallfärden 22:39-40)

 

4. Är Gud kärleksfull i islam?

Han är Den som ständigt förlåter, den Kärleksfulle. (Stjärnbilderna 85:14)

 

5. Sändes inte profeten Muhammad endast till araberna?

Och Vi har sänt dig [Muhammad] som budbärare till människorna - [om detta] behövs inget annat vittne än Gud. (Kvinnorna 4:79)

Säg: Människor! Jag [Muhammad] är Guds Sändebud, [utsänd] till er alla av Honom som äger herraväldet över himlarna och jorden! (Urskillningen 7:158)

Vi har sänt dig [Muhammad] enbart som [ett vittnesbörd om] Vår nåd till alla folk. (Profeterna 21:107)

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer
publicerat i 30 Dagars Blogglista
Taggar: 30 dagars blogglista, Islam, Koran, Muslim, Quran, blogg Muslim, blogglista 30 dagar, blogglista 30 inlägg, koranen svarar, muslimtjej, muslimtjejs
Visa fler inlägg